سفارش تبلیغ
صبا ویژن

موزیک

موزیک

موزیک را می تونیم به دو صورت نگاه کنیم:روحانی و جسمانی

روحانی:

آهنگهای هستند که ما را یاد خدا می اندارند و ارتباط مارو با او نزدیکتر می کنند در واقع ما رو از هدف اصلی مون جدا نمی کند مثل آهنگهای شجریان و امثال این ها در واقع این آهنگها،آهنگهای هستند که با گوش کردن این آهنگها آدم هم روحش آروم میشه هم از حالت شان و وقار خارج نمی شود در کل این آهنگها،آهنگهای سنتی میباشند.

جسمانی:

آهنگهای هستند که فرد برای آروم شدن جسم گوش می کنند در واقع به هوس و ذهن آدمی بستگی مربوط می شه در واقع این ، آهنگها عبارتند از رپ و ............. که علاوه بر صدمه زدن به روح باعث می شود که جسم از حالت وقار و شان خارج میشود که ارتاباط ما  از خداوند کمرنگ میشود .

بنابرین :

ما در صورتی می تونیم در گوش کردن آهنگها اعتدال را رعایت کنیم که خودمونو کنترل کنیم و از حالت وقار و شان خارج نشویم .

اوکی ؟ خوشال می شم اگه عقیدتونو بدونم در مورد این مورد اگه سوالی هم داشتین در خدمتم مای